Παράταση ισχύος, ανανέωση, επιχορήγηση αδειών πυροβόλων ραβδωτών όπλων σκοποβολής

0

Αριθ. 1015/60/6-δ’

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 5, εδάφια α’.3 παρ. 7, 6 παρ. 7, 7 παρ. 2 εδάφ. α’, 10 παρ. 7 και 21 του Ν. 2168/1993 “Ρύθμιση θεμάτων, που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις” (Α’-147), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2334/1995 (Α’-184).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα” (Α’ 137), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2081/1992 (Α’ 145) και αντικαταστήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α’-38).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 της 8334/2001 απόφασης του πρωθυπουργού “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Πολιτισμού” (Β’-1479).

4. Τις διατάξεις του 218/2002 προεδρικού διατάγματος “Αποδοχή παραίτησης Υφυπουργών” (Α’-204).

5. Τις διατάξεις του 219/2002 προεδρικού διατάγματος “Διορισμός Υφυπουργών” (Α’-204).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο.
1. Η ισχύς των αδειών κατοχής πυροβόλων ραβδωτών όπλων σκοποβολής που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 4325/1999 (Β’-400) και λήγουν από την έναρξη ισχύος της παρούσας μέχρι 31-12-2003, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή.
Η ανανέωση άδειας, η ισχύς της οποία παρατάθηκε κατά το ανωτέρω γίνεται εφόσον ο κάτοχος της συμπληρώνει κατά την διάρκεια ισχύος της συνολικά τον αριθμό αγώνων που καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 της 4325/1999 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

2. Οι άδειες κατοχής ραβδωτών πυροβόλων όπλων σκοποβολής, η ισχύς των οποίων έληξε μετά την 19.4.2002 και μέχρι τη δημοσίευσης της παρούσας απόφασης επαναχορηγούνται, εφόσον τα σχετικά αιτήματα υποβληθούν μέχρι την 31.12.2003 και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. Γ’ εδαφ. γ΄ της Κ.Υ.Α. 4325/1999, πλην αυτής που αναφέρεται στην απόκτηση δεύτερου και κάθε επόμενου όπλου. Οι απαιτούμενοι αγώνες, για την επαναχορήγηση αδειών κατοχής όπλων Κατηγορίας Α’ μπορούν να καλύπτονται και από αγώνες με όπλα Κατηγορίας Β’.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2003

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων