Εμπλουτισμός βιοτόπων με θηράματα των κρατικών εκτροφείων

0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
&ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΦΠ
Δ/ΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ
ΔΡΥΜΩΝ & ΘΗΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ A

Δ/νση: Ιπποκράτους 3 – 5
Tαχ. Κωδ: 101 64 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Ανέστης
Τηλέφωνο: 210 2124709
Φαξ: 210 3635359

ΑΘΗΝΑ: 28 – 2 – 2003
Αρ. Πρωτ: 93851/1209

ΠΡΟΣ: Τους Κυνηγετικούς Συλλόγους Έδρες τους

ΚΟΙΝ: 1. Περιφέρειες Χώρας,
Γ. Δ/νσεις Περιφέρειας
α. Δ/νσεις Δασών
β. Επιθεωρήσεις Δασών
γ. Δ/νσεις Δασών Νομών
δ. Δασαρχεία
Έδρες τους
2. Κυνηγετική Συνομοσπονδία ΕλλάδοςΚοραή 2 , 10564 ΑΘΗΝΑ
3. Κυνηγετικές Ομοσπονδίες
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: “Εμπλουτισμός βιοτόπων με θηράματα των κρατικών εκτροφείων”

Ο εμπλουτισμός βιοτόπων με θηράματα εκτροφείων αποτελεί θετικό μέτρο για την διατήρηση και αύξηση του πληθυσμού τους, αρκεί να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται σε παλαιότερες σχετικές εγκυκλίους μας.

Έχει παρατηρηθεί όμως πολλοί Κυνηγετικοί Σύλλογοι να μην εφαρμόζουν τα ισχύοντα, αλλά και αρκετές Περιφερειακές Υπηρεσίες να μην ελέγχουν και να εποπτεύουν συστηματικά τους Κυνηγετικούς Συλλόγους σ’ αυτήν την δραστηριότητα.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά την φετινή χρονιά θα είναι η ακόλουθη:
Μέχρι τις 30 Μαΐου του 2002, οι Κ. Σύλλογοι θα πρέπει να στείλουν τις προτάσεις τους στις εποπτεύουσες δασικές αρχές , οι οποίες θα τις διαβιβάσουν σ’ εμάς με τις απόψεις τους μέχρι τις 13 Ιουνίου για την έγκαιρη κατανομή από εμάς της παραγωγής των κρατικών εκτροφείων.

1. Οι προτάσεις των Κ. Συλλόγων θα πρέπει:
α. Να αναφέρουν την ύπαρξη και την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο πυρήνας προσαρμογής που διαθέτουν
β. Το όνομα του καταφυγίου ή των καταφυγίων άγριας ζωής ή την απαγορευμένη στο κυνήγι περιοχή στην οποία θα γίνει η απελευθέρωση.
γ. Στοιχεία και πληροφορίες από τις περσινές απελευθερώσεις σχετικά με την επιτυχία τους και την επιβίωση των θηραμάτων.

Αιτήματα Κυνηγετικών Οργανώσεων που θα σταλούν απ’ ευθείας σε μας, καθώς και αιτήματα που δεν αναφέρουν τα παραπάνω α , β , και γ, δεν θα ικανοποιηθούν και θα τίθενται στο αρχείο.

2. Η εποπτεύουσα δασική αρχή θα ελέγχει, θα βεβαιώνει και θα εισηγείται σε μας την έγκριση ή όχι εφ’ όσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α. Η ύπαρξη πυρήνα προσαρμογής
β. Το υψόμετρο των καταφυγίων στα οποία θα γίνει η απελευθέρωση , το οποίο για τον Φασιανό και την

Τσούκαρ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 500μ. καθώς και την καταλληλότητα των βιοτόπων απελευθέρωσης(Εγκύκλιος αρ.66975/1114/28-2-1990)

3. Πέρδικα Τσούκαρ
Η Πέρδικα Τσούκαρ θα δοθεί αποκλειστικά και μόνο στην Θράκη και στα νησιά του Αιγαίου, όπου είναι και η φυσική της εξάπλωση ( ενδημικό είδος) και όχι στην Ηπειρωτική Ελλάδα, κι αυτό γιατί ως ανταγωνιστική με την Ορεινή Πέρδικα έχει μειώσει αισθητά τους βιοτόπους της. Επομένως οι εποπτεύουσες δασικές αρχές δεν θα εισηγούνται αιτήματα για πέρδικα Τσούκαρ στην Ηπειρωτική Ελλάδα.

Επιπλέον δεν επιτρέπεται στους Κυνηγετικούς Συλλόγους ούτε η αγορά Πέρδικας Τσούκαρ από ιδιωτικά εκτροφεία και η απελευθέρωσή τους στην Ηπειρωτική Ελλάδα παρά μόνο στην Θράκη και στα νησιά του Αιγαίου και μετά από σχετική έγκριση της εποπτεύουσας δασικής αρχής.
Για πειραματικούς σκοπούς ένα ποσοστό περδίκων μέχρι 50% αυτών που θα διατεθούν σε Κυνηγετικούς Συλλόγους του Αιγαίου επιτρέπεται να απελευθερωθούν εκτός καταφυγίων, πάντοτε όμως σύμφωνα με τις οδηγίες της σχετικής εγκυκλίου μας, σε άριστους βιοτόπους και όχι κατά την περίοδο από 01-09-2003 μέχρι 31-12-2003

4. Δεν επιτρέπεται η αγορά και η απελευθέρωση Ορεινής Πέρδικας (Alectoris graeca graeca) και Πεδινής Πέρδικας (Pedrix pedrix) από ιδιωτικά εκτροφεία, αφού αυτά διαθέτουν Ορεινή και Πεδινή Πέρδικα που δεν έχει καμία σχέση με την ενδημική Πέρδικα και οι συνέπειες από την απελευθέρωσή τους δημιουργεί προβλήματα.

5. Φασιανός
Φασιανοί θα διατεθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκυκλίους και τις παραπάνω 1 και 2 παραγράφους και πάντα σε καταφύγια μέχρι 500μ. υψόμετρο.
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και στους Νομούς που επιτρέπεται το κυνήγι του Φασιανού και όπου έχουν γίνει συστηματικές απελευθερώσεις τα προηγούμενα χρόνια με θετικά αποτελέσματα.

Φασιανοί δεν θα διατεθούν στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο αφού οι κλιματοεδαφικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την διαβίωσή τους.
Αγορά Φασιανών από ιδιωτικά εκτροφεία επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκρισης της εποπτεύουσας δασικής αρχής και σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

6. Θηλαστικά ( Λαγός – Αγριογούρουνο)
Και φέτος για τον Λαγό και το Αγριογούρουνο, δεν επιτρέπεται να εγκριθούν στους προϋπολογισμούς των Κ. Οργανώσεων του 2003, δαπάνες που αφορούν την αγορά αυτών των ειδών από ιδιωτικά εκτροφεία και την απελευθέρωσή τους στο φυσικό περιβάλλον.

Το μέτρο αυτό επιβλήθηκε με τις αρ.91053/1437/28-2-2001 και 85782/1209/26-2-2002 εγκυκλίους μας και θα συνεχίσει να ισχύει και στο μέλλον, για τους παρακάτω λόγους:
• Η διαχείριση, η προστασία και η αύξηση του ενδημικού θηράματος ειδικά του Λαγού και του Αγριογούρουνου που αναπαράγονται στη φύση κάτω από άριστες συνθήκες με ρυθμούς 10-12 το ελάχιστο τον χρόνο, απαιτεί ενέργειες κυρίως προστασίας και βελτίωσης των βιοτόπων.
• Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται απελευθέρωση Λαγών και Αγριογούρουνων , με σκοπό την άμεση θήρευσή τους.
• Τα “φιλοθηραματικά” των Κυνηγετικών Συλλόγων πρέπει κατά κύριο λόγο να στραφούν στην συνολική προστασία της θηραματοπανίδας, καθώς και στην βελτίωση των βιοτόπων, ώστε να επιτευχθεί • επιδιωκόμενος σκοπός της αύξησης του ενδημικού θηράματος, η διαχείρηση και προστασία του.
Τα κρατικά εκτροφεία δεν διαθέτουν Λαγούς και επομένως δεν θα υποβληθούν αιτήματα.
Για Αγριογούρουνα που διαθέτουμε κάθε χρόνο, περιορισμένο όμως αριθμό, μπορούν να υποβληθούν αιτήματα από Κυνηγετικούς Συλλόγους.

7. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και απελευθέρωση ειδών της άγριας πανίδας από οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού , συμπεριλαμβανομένων και των χωρών της Ε.Ε από Κυνηγετικές Οργανώσεις.z

Σας υπενθυμίζουμε τις παλαιότερες εγκυκλίους μας με επί μέρους οδηγίες και λεπτομέρειες εφαρμογής:
α. 148708/2376/27-4-1982
β. 138346/15-2-1983
γ. 72812/671/11-2-1987
δ. 168818/1905/21-5-1985
ε. 66975/1114/28-2-1990 (και συνημμένες οδηγίες)

Υπενθυμίζουμε ακόμη ότι η απελευθέρωση θα γίνεται από τριμελή επιτροπή που θα συστήνει ο Κ. Σύλλογος ( δύο μέλη του Κ.Σ. και ένας δασικός υπάλληλος) η οποία θα συντάσσει πρωτόκολλο απελευθέρωσης, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή (Εγκύκλιος δ.)
Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να δείξετε την απαιτούμενη σοβαρότητα και το ενδιαφέρον γιατί τα όποια λάθη στο θέμα εμπλουτισμός μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην διατάραξη της άγριας πανίδας και των βιοτόπων τους καθώς και στο φυσικό περιβάλλον και παρακαλούμε για την σωστή τήρηση των παραπάνω.

Τέλος παρακαλούνται οι Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες να ενημερώσουν τα ιδιωτικά εκτροφεία που εδρεύουν στην περιοχή ευθύνης τους για τις ρυθμίσεις που καθορίζονται με την παρούσα και αφορούν τον Λαγό, το Αγριογούρουνο, τα τρία είδη Περδίκων και τον Φασιανό.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΣΙΜΕΡΗΣ

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων