ΥΜΗΤΤΟΣ….ΤΕΛΟΣ

Επισκόπηση 15 δημοσιεύσεων - 76 έως 90 (από 108 συνολικά)
Απευθείας μετάβαση στη σελίδα:
 • Συμμετέχων
  Ημ. εγγραφής:
  15/05/2003
  Αρ. μηνυμάτων:
  2120
  THEOD στις #178487

  ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  Λειτουργία του Σ.τ.Ε, ως Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (Διοικητικού).

  Το Σ.τ.Ε διαιρείται σε τμήματα, στα οποία κατανέμονται οι υποθέσεις ανάλογα με το αντικείμενό τους. Το τμήμα αποτελείται από έναν αντιπρόεδρο του ΣτΕ ως πρόεδρο του τμήματος, δύο Συμβούλους και δύο Παρέδρους. Σημαντικές υποθέσεις παραπέμπονται σε διευρυμένη επταμελή σύνθεση του τμήματος. Το τμήμα μπορεί να παραπέμψει μια υπόθεση στην Ολομέλεια λόγω σπουδαιότητας. Υποχρεούται να την παραπέμψει, όταν καταλήγει να κηρύξει νόμο αντισυνταγματικό.

  Αρμοδιότητες Σ.τ.Ε

  Οι αρμοδιοτητες του ΣτΕ όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 95 του Συντάγματος και του ειδικού Περί του ΣτΕ νόμου (Νομ. Δ/γμα 170/1973) διακρίνονται σε Διοικητικές και Δικαστικές.

  Το Σ.τ.Ε έχει γνωμοδοτική αρμοδιότητα επί Προεδρικών Διαταγμάτων.
  Κάθε ΠΔ οφείλει πριν σταλεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για υπογραφή και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και αποκτά ισχύ, να αποσταλεί πρώτα στο ΣτΕ για επεξεργασία. Το ΣτΕ αποφαίνεται για τη νομιμότητα του ΠΔ.
  Η γνώμη του ΣτΕ δεν είναι τυπικά δεσμευτική για τον Υπουργό-συντάκτη του ΠΔ, ο οποίος, όμως, σπανίως αφίσταται των υποδείξεων του δικαστηρίου, καθώς γνωρίζει ότι, αν μετά την έκδοσή του, το ΠΔ προσβληθεί από κάποιον με έννομο συμφέρον, συνήθως το ΣτΕ δεν θα έχει αλλάξει εν τω μεταξύ γνώμη, οπότε οι πιθανότητες να ακυρωθεί εν συνεχεία το ΠΔ είναι μεγάλες. Επίσης υπάρχει το (πρακτικά απίθανο) ενδεχόμενο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στηριζόμενος στη γνωμοδότηση του ΣτΕ, να αναπέμψει το ΠΔ (να αρνηθεί να το υπογράψει), αν και μια τέτοια δυνατότητα του Προέδρου αμφισβητείται εντόνως.

  Δικαστική αρμοδιότητα
  Το Σ.τ.Ε κρίνει -εκδικάζει- υποθέσεις που φθάνουν σε αυτό: α) είτε απευθείας, με την άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά μιας εκτελεστής διοικητικής πράξης από κάποιον που έχει έννομο συμφέρον, οπότε μπορεί ή να ακυρώσει την πράξη ή να απορρίψει την αίτηση ακύρωσης,
  β) είτε μετά από άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά απόφασης τακτικού διοικητικού δικαστηρίου (Διοικητικού Πρωτοδικείου ή Διοικητικού Εφετείου), στο οποίο έχει προσφύγει πολίτης κατά διοικητικής πράξης ή άλλης πράξης του Δημοσίου.
  Στη δεύτερη περίπτωση (αίτησης αναίρεσης κατά απόφασης τακτικού διοικητικού δικαστηρίου) το Σ.τ.Ε επιτελεί σε σχέση με τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια ρόλο παρόμοιο με αυτόν του Αρείου Πάγου σε σχέση με τα πολιτικά και τα ποινικά δικαστήρια.
  Στη προκειμένη περίπτωση ελέγχει αν, με βάση τα δεδομένα πραγματικά περιστατικά, όπως τα έχει δεχθεί το κατώτερο δικαστήριο και τα οποία δεν μπορεί να αμφισβητήσει, ερμηνεύθηκε και εφαρμόστηκε σωστά ο νόμος (ουσιαστικός ή δικονομικός).

  Το αν μια πράξη προσβάλλεται με αίτηση ακύρωσης (γεννά ακυρωτική διαφορά), ή με προσφυγή (γεννά διαφορά ουσίας), δηλαδή το αν κατά μιας πράξης πρέπει κανείς να προσφύγει στο Σ.τ.Ε ή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, το ορίζει κάθε φορά ο νόμος.

  Συνοπτικά με βάση τα παραπάνω το Συμβούλιο επικρατείας δικάζει:

  1. Αιτήσεις ακύρωσης διοικητικών πράξεων για παράβαση νόμου, για υπέρβαση ή κατάχρηση εξουσίας καθώς και για αναρμοδιότητα ή παράλειψη τύπου.
  2. Προσφυγές πολιτικών, στρατιωτικών, δημοτικών κ.λπ. υπαλλήλων, κατά αποφάσεων Υπηρεσιακών Συμβουλίων περί προαγωγής, απόλυσης, υποβιβασμού κ.λπ.
  3. Αιτήσεις αναίρεσης κατ΄ αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων.

  ……………………………………………………………………..

  Για να εκδοθεί επομένως ένα Π.Δ απαιτείται η γνωμοδότηση του αρμόδιου τμήματος του Σ.τ.Ε, άρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το Σ.τ.Ε, και ιδίως το καθ' ύλη αρμόδιο Ε' Τμήμα, στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στο να ελέγχει στην πράξη κατά πόσο η Διοίκηση, τηρεί τις διακηρύξεις του Συντάγματος και των Νόμων για την προστασία του περιβάλλοντος π.χ προστασία των δασών, εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κλπ. και δε διστάζει να ακυρώσει διοικητικές πράξεις όπως έχει αυμβείι κατά κεραία με την εκτέλεση μεγάλων δημοσίων έργων.

  (ΦΕΚ Δ 187/16.06.2011)
  Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των
  Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισσίων.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 9, 10, 11, 12, 17, 18, 22, 183, 185 του
  Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από
  14/27.7.1999 π.δ/τος (Δ' 580), β) 18, 19 και 21 του ν. 1650/1986 "Για την
  προστασία του Περιβάλλοντος" (Α' 160), όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση
  τους, αντιστοίχως, με τα άρθρα 4, 5 και 6 του ν. 3937/2011 "Διατήρηση της
  βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις" (Α' 60) γ) 15 του ν. 2742/1999
  Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (Α' 207).

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
  τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α'
  98).

  3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του ν. 3852/2010 "Νέα
  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
  Καλ-λικράτης" (Α' 87) και του άρθρου 1ου της υπ' αριθμ. 45892/11.8.2010
  απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας
  κλπ." (Β' 1292/2010, διόρθωση σφάλματος Β' 1623/2010).

  4. Την υπ' αριθμ. 2876/7.10.2009 απόφαση Πρωθυπουργού "Αλλαγή τίτλου
  Υπουργείων" (Β' 2234).

  5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 2) και 6 του π.δ/τος 189/2009
  "Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων" (Α' 221).

  6. Την υπ' αριθμ. Υ273/30.9.2010 απόφαση Πρωθυπουργού "Καθορισμός
  αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
  Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη" (Β' 1595).

  7. Τις υπ' αριθμ. 2/συν.7η/14.4.2010 και 2/συν.13η/21.7.2010 γνωμοδοτήσεις
  της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

  8. α) Την υπ' αριθμ. 57/2010 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου
  Παπάγου, β) την υπ' αριθμ. 155/2010 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου του
  Δήμου Αγίας Παρασκευής, γ) την υπ' αριθμ. 162/2010 γνωμοδότηση του δημοτικού
  συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης, δ) την υπ' αριθμ. 140/2010 γνωμοδότηση του
  δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, ε) την υπ' αριθμ. 122/2010
  γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας, ζ) την υπ' αριθμ.
  90/2010 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Βάρης, η) την υπ'
  αριθμ. 119/2010 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας, θ)
  την υπ' αριθμ. 83/2009 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου
  Παιανίας, ι) την υπ' αριθμ. 193/2010 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου του
  Δήμου Βύρωνα, κ) το υπ' αριθμ. 8756/19.5.2010 έγγραφο του Δήμου Βούλας, λ) το
  υπ' αριθμ. 9683/21.7.2010 έγγραφο του Δήμου Ζωγράφου και το γεγονός ότι για
  τους Δήμους Αθηναίων, Χολαργού, Αργυρούπολης και Γλυκών Νερών παρήλθε άπρακτη
  η προθεσμία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν.
  3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" (Α' 114).

  9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος δ/τος δεν
  προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του
  προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ.

  10. Τις υπ' αριθμ. 34/2011 και 92/2011 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της
  Επικρατείας,
  με πρόταση της Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού
  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

  Αρθρο 1
  Σκοπός
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η αποτελεσματική προστασία του Ορους
  Υμηττού και των περιφερειακών αυτού εκτάσεων, με την οικολογική διαχείριση
  και διατήρηση των οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας, την ανάδειξη των
  σημαντικών οικολογικών λειτουργιών του για το λεκανοπέδιο της Αττικής, την
  προστασία του τοπίου και τον έλεγχο της δόμησης.

  Αρθρο 2
  Περιοχή προστασίας

  Ως Περιοχή προστασίας καθορίζεται ο ορεινός όγκος του Υμηττού και οι
  περιφερειακές του πεδινές ή ημιορεινές ζώνες. Τα όρια της περιοχής
  προστασίας, εντός των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Παπάγου – Χολαργού, Αθηναίων,
  Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνα, Ηλιούπολης, Ελληνικού – Αργυρούπολής,
  Γλυφάδας, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Κρωπίας και Παιανίας, απεικονίζονται
  με συνεχή πράσινη γραμμή στα δέκα σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα
  1:10.000 και σε ένα σε κλίμακα 1:25.000 που θεωρήθηκαν, από τον Προϊστάμενο
  της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 21724/2011 πράξη του και που
  αντίτυπα τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

  Αρθρο 3
  Ζώνες προστασίας

  Εντός των ορίων που καθορίζονται με το άρθρο 2 του παρόντος, ορίζονται ζώνες
  προστασίας, όπως φαίνονται με τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ και Ε στα διαγράμματα
  του άρθρου 2 και καθορίζονται κατά ζώνη χρήσεις γης ως εξής:

  1. Ζώνη Α – Απόλυτη προστασία της φύσης και των μνημείων

  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης, με στόχο
  την απόλυτη προστασία των οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και την
  οικολογικά συμβατή ανάδειξη των ιδιαίτερων φυσικών, γεωλογικών και ιστορικών
  χαρακτηριστικών του Υμηττού.

  (α) Στη Ζώνη Α επιτρέπονται μόνο χρήσεις που είναι συμβατές ή κρίνονται
  απαραίτητες για τις ανάγκες προστασίας της περιοχής, όπως έργα αντιπυρικής
  προστασίας, πυροσβεστικοί κρουνοί, εργασίες δασικής διαχείρισης, χάραξη
  μονοπατιών και ποδηλατικών διαδρομών. Επιτρέπονται οι ήπιες ανασχετικές
  παρεμβάσεις σε ρέματα.

  (β) Η οργάνωση της Ζώνης Α, οι πορείες των πεζών, τα σημεία υπαίθριας
  αναψυχής, οι θέσεις θέας και παρατήρησης της ορνιθοπανίδας, ο τρόπος
  ανάδειξης των αξιόλογων φυσικών και ιστορικών στοιχείων, οι είσοδοι στη ζώνη,
  η οργάνωση των πυλών εισόδου και ο τρόπος σύνδεσης τους με τον αστικό ιστό,
  καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
  Αλλαγής. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από ειδική μελέτη που εγκρίνεται από
  την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος
  Αθήνας, μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις κείμενες
  διατάξεις.

  (γ) Εντός της Ζώνης Α απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση. Για τα υπάρχοντα
  μνημεία και νομίμως υφιστάμενα κτίσματα, επιτρέπεται η διενέργεια
  επισκευαστικών και αναστηλωτικών εργασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
  χωρίς καμία οικοδομική επέκταση.

  (δ) Οριοθετείται ως ζώνη Α η έκταση η οποία καταλαμβάνει πλάτος 50 μ.
  εκατέρωθεν του άξονα των σημαντικότερων ρεμάτων του ορεινού όγκου, όπως
  απεικονίζονται στα σχετικά διαγράμματα του άρθρου 2 του παρόντος. Το όριο
  αυτό, προσαρμόζεται αυτομάτως επί του οριοθετούμενου ορίου κάθε φορά που
  δημοσιεύεται σε ΦΕΚ η κατά νόμο οριοθέτηση των ρεμάτων αυτών.

  (ε) Εντός της Ζώνης Α επιτρέπεται η κατασκευή και τοποθέτηση ιστών για τη
  συγκέντρωση των εγκαταστάσεων κεραιών ραδιοφωνίας – τηλεόρασης και του
  συνοδευτικού εξοπλισμού τους με στόχο την απομάκρυνση των υφισταμένων
  κεραιών. Το είδος, ο αριθμός και η κατάλληλη από άποψη προστασίας του
  περιβάλλοντος και ασφάλειας των πτήσεων θέση των νέων ιστών, καθορίζεται με
  κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
  Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εκπόνηση
  μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σύμφωνα με τις διατάξεις της
  νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών.

  2. Ζώνη Β – Περιφερειακή ζώνη προστασίας

  Καθορίζεται ως περιοχή γεωργικής χρήσης, εκπαίδευσης και υπαίθριας αναψυχής,
  πολιτισμού και αθλητισμού.
  (α) Εντός της ζώνης αυτής επιτρέπεται η γεωργία, η ανέγερση γεωργικών
  αποθηκών, εκπαιδευτηρίων (δημοσίων και ιδιωτικών) δομημένων με τις αρχές της
  βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής κατά τις διατάξεις του ν. 3661/2008 (Α` 89) και
  η δημιουργία υπαίθριων χώρων αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού, με τους
  ακόλουθους όρους:
  (αα) Ως ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας για τις χρήσεις της εκπαίδευσης
  ορίζονται τα 40 στρέμματα, αποκλειομένων των παρεκκλίσεων αρτιότητας.
  (ββ) Ο μέγιστος συντελεστής δόμησης των γηπέδων ορίζεται σε 0,2 και το
  ποσοστό κάλυψης σε 15%. Τουλάχιστον το 50% του γηπέδου επιβάλλεται να
  καλύπτεται με ψηλό πράσινο.
  (γγ) Ανω των 3.000 τ.μ. απαιτείται διάσπαση του όγκου των κτιρίων.
  (β) Οι εγκαταστάσεις εκπαίδευσης που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε 5ετες
  πρόγραμμα του ΟΣΚ στις περιοχές εκτός ζώνης Α, δομούνται με την προϋπόθεση
  έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.
  1337/1983 (Α` 33), ως ισχύει, με όποιο εμβαδόν απαιτείται για τη χρήση αυτή,
  χωρίς την απαίτηση αρτιότητας των 40 στρεμμάτων.
  (γ) Ως ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας για την ανέγερση κτισμάτων που
  εξυπηρετούν τις χρήσεις γεωργίας, αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής
  ορίζονται τα 20 στρέμματα αποκλειομένων των παρεκκλίσεων της αρτιότητας. Η
  μέγιστη επιφάνεια των κτιρίων ανά άρτιο γήπεδο ορίζεται:
  (αα) γεωργικής αποθήκης, τα 30 τ.μ.,
  (ββ) βοηθητικών χώρων αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής, τα 30 τ.μ.
  (δ) Εντός των ορίων της Ζώνης Β, στις ανατολικές υπώρειες του Υμηττού στους
  Δήμους Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Κρωπίας και Παιανίας, επιτρέπεται η
  δημιουργία ενός (1) δημοτικού βιοκλιματικού κέντρου περιβαλλοντικής
  εκπαίδευσης ανά δήμο, με τους εξής όρους:
  (αα) Μέγιστη επιφάνεια: 150 τ.μ. σε οικόπεδο ελάχιστης έκτασης 10 στρέμματα.
  (ββ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 3,5 μέτρα.
  (γγ) Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος είναι δυνατή η κατασκευή στέγης
  με κεραμίδια, το ύψος της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 2 μέτρα.
  (ε) Η διαμόρφωση χώρων υπαίθριας αναψυχής, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα της
  έκτασης, διέπεται από τις διατάξεις Υ.Α. 66102/970/1995 (Β` 330). Από τα
  επιτρεπόμενα έργα και εργασίες της ανωτέρω απόφασης, εξαιρούνται οι
  περιπτώσεις 9 και 15 και η παράγραφος 16 της συμπληρωματικής Υ.Α.
  99278/5712/57/1997 (Β` 1117).

  3. Ζώνη Γ – Αρχαιολογικής προστασίας

  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως Περιοχή προστασίας αρχαιολογικών χώρων.

  α) Εντός της ζώνης Γ επιτρέπεται η γεωργική χρήση και η ανέγερση γεωργικών
  αποθηκών εμβαδού έως 30 τ.μ., κατά τις διατάξεις της αρχαιολογικής
  νομοθεσίας.

  β) Ως ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας για την ανέγερση γεωργικών αποθηκών
  ορίζονται τα 20 στρέμματα.

  4. Ζώνη Δ – Μητροπολιτικά πάρκα Γουδή και Ιλισίων

  Η Ζώνη Δ καθορίζεται ως περιοχή σύνδεσης του ορεινού οικοσυστήματος με την
  πόλη, εντός της οποίας ιδρύονται το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή (Δ – Γουδή) και
  το Μητροπολιτικό Πάρκο Ιλισίων (Δ – Ιλισίων), σύμφωνα με τους όρους που
  εξειδικεύονται στο άρθρο 4 του παρόντος.

  5. Ζώνη Ε – Ειδικές χρήσεις

  Εντός αυτής είναι δυνατή η λειτουργία υφιστάμενων κοιμητηρίων, με την
  προϋπόθεση της τήρησης της περί νεκροταφείων ειδικότερης νομοθεσίας.

  Αρθρο 4
  Ζώνες Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή
  (Δ Γουδή) και Ιλισίων (Δ Ιλισίων)

  1. Στόχοι και Αρχές Σχεδιασμού.

  Η δημιουργία των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή (Ζώνη Δ Γουδή) και Ιλισίων
  (Ζώνη Δ Ιλισίων) αποσκοπεί στην υλοποίηση των κατωτέρω που πηγάζουν από το
  ΡΣΑ και εξειδικεύονται ως εξής:

  (α) Σύνδεση του ορεινού όγκου του Υμηττού με τον αστικό ιστό, προστασία και
  οικολογική αναβάθμιση των περιοχών, προς όφελος της ποιότητας ζωής και του
  περιβάλλοντος του λεκανοπεδίου Αττικής.

  (β) Αναβάθμιση του πολεοδομικού περιβάλλοντος του Λεκανοπεδίου με ένταξη,
  διασύνδεση και ενοποίηση των Πάρκων με το δίκτυο κοινόχρηστων ελεύθερων χώρων
  αστικού και περιαστικού πρασίνου, πολιτιστικών και κοινωνικών λειτουργιών.

  (γ) Πιλοτική εφαρμογή των αρχών βιώσιμης αστικής κινητικότητας με ενίσχυση
  των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) και καθιέρωση νέων πρακτικών μετακίνησης με
  παράλληλη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών.

  (δ) Αναβάθμιση του περιβάλλοντος των δημόσιων μητροπολιτικών και τοπικών
  χρήσεων περίθαλψης, εκπαίδευσης – έρευνας, κοινωνικής υποδομής, πολιτισμού,
  αθλητισμού και διοίκησης και βελτίωση των όρων λειτουργίας τους, με παράλληλο
  έλεγχο της ανάπτυξης τους ώστε να διασωθεί ο πολύτιμος ελεύθερος χώρος του
  Πάρκου.

  (ε) Προώθηση ήπιου και εναλλακτικού αστικού τουρισμού στα πλαίσια μιας
  πολιτικής τόνωσης του διεθνούς ρόλου και της εικόνας της Αθήνας.

  2. Πολεοδομική οργάνωση και κατευθύνσεις σχεδιασμού.

  Η πολεοδομική οργάνωση των Πάρκων, οι ρυθμίσεις, τα έργα και οι διαμορφώσεις
  σ` αυτά ακολουθούν τις κατωτέρω δεσμευτικές γενικές αρχές σχεδιασμού και
  επιδιώκουν την:

  (α) Δημιουργία ενός ενιαίου χώρου πρασίνου υψηλής οικολογικής ποιότητας με
  περιορισμένες σε αριθμό και κλίμακα δραστηριότητες δασικής αναψυχής,
  πολιτισμού, ήπιας αστικής αναψυχής και αθλητισμού αλλά και δημιουργία
  ενδιαιτημάτων για την προσέλκυση πανίδας.

  (β) Περιφρούρηση και προστασία του Πυρήνα των Πάρκων (ΠΠ) με διάκριση τους
  από την Περιφερειακή Ζώνη Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό
  Ιστό (εν συντομία Περιφερειακή Ζώνη ή ΠΖ), με στόχο τον έλεγχο της ανάπτυξης
  στην Περιφερειακή Ζώνη, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και στις δύο, την
  ανάπτυξη εξωστρέφειας και αρμονικής συνεργασίας και την βελτίωση της
  λειτουργικότητας των χρήσεων μητροπολιτικής και τοπικής εμβέλειας που
  αναπτύσσονται στον πυρήνα ή στην περιφερειακή ζώνη των Πάρκων.

  (γ) Προστασία, αναβάθμιση και εμπλουτισμό της σημερινής φύτευσης και φυσικών
  σχηματισμών με είδη που συνάδουν με το αττικό τοπίο και το οικοσύστημα του
  Υμηττού. Διαμόρφωση διαδρομών περιπάτου και χώρων στάσης σε φυσικό περιβάλλον
  με διατήρηση χωμάτινων επιφανειών.

  (δ) Διατήρηση και ανάδειξη των σημαντικών ιστορικών κτιρίων της
  "στρατιωτικής πόλης Γουδή" και των νοσοκομείων και επανάχρηση ορισμένων εξ
  αυτών (που εντάσσονται στον πυρήνα του Πάρκου) για δραστηριότητες πολιτισμού,
  και ήπιας ή εκπαιδευτικής ψυχαγωγίας.

  (ε) Εναρμόνιση των νέων και υφιστάμενων δημοτικών τοπικών χρήσεων
  (αθλητισμού, εκπαίδευσης ή κοινωνικής πρόνοιας) των γειτονικών Δήμων με το
  πνεύμα σχεδιασμού και διαχείρισης των Πάρκων με στόχο την διατήρηση ενιαίου
  χαρακτήρα.

  (ζ) Βελτίωση της προσπελασιμότητας των Πάρκων για πεζούς και ποδηλάτες, με
  διάκριση της κυκλοφορίας πεζών / ποδηλάτων και οχημάτων και τη δημιουργία
  ενός δικτύου "διαδρόμων" και "διαδρομών" πρόσβασης και εντός αυτών.

  (η) Προώθηση της αρχής της βιώσιμης κινητικότητας με ενίσχυση της χρήσης των
  Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), αποθάρρυνση της προσέλευσης με IX αυτοκίνητο
  και ανάλογη αποτρεπτική πολιτική στάθμευσης σε επίπεδο σχεδιασμού και
  διαχείρισης.

  (θ) Αρση της διχοτόμησης των Πάρκων, από τους σημαντικούς υπερτοπικούς
  οδικούς άξονες (Λεωφόροι Κατεχάκη, Κανελλοπούλου και Ούλοφ Πάλμε), με
  κατάλληλα τεχνικά έργα ή άλλα μέτρα, ιδίως στους πυρήνες προκειμένου να
  ενοποιηθούν, λειτουργικά και αντιληπτικά οι κοινόχρηστες και κοινωφελείς
  χρήσεις, προς όφελος των πεζών.

  (ι) Απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων στον Πυρήνα των Πάρκων σε μη
  εγκεκριμένες από πολεοδομικό σχέδιο οδούς με παράλληλη κατάργηση αυτών των
  οδών ή μετατροπή τους σε πεζόδρομους / ποδηλατόδρομους.

  (κ) Περιορισμός της κυκλοφορίας οχημάτων στην Περιφερειακή Ζώνη, με
  παράλληλη ενθάρρυνση της κυκλοφορίας πεζών και ποδηλάτων.

  (λ) Λειτουργία συστήματος ελαφρών μη ρυπογόνων, μέσων μαζικής μεταφοράς για
  την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων εντός των Πάρκων, σε σύνδεση με τους
  μεγάλους σταθμούς ΜΜΜ.

  3. Διαχείριση Μητροπολιτικών Πάρκων

  Η οικολογική διαχείριση και παρακολούθηση της προστασίας των Ζωνών Δ Γουδή
  και Δ Ιλισίων, ανατίθεται σε φορέα, ο οποίος συνιστάται βάσει των διατάξεων
  του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α` 207). Εως τη σύσταση του ανωτέρω φορέα,
  και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών ετών, αρμόδιος φορέας διαχείρισης
  των Ζωνών αυτών είναι ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας
  Περιβάλλοντος Αθήνας.

  4. Χαρακτηρισμός Ζώνης Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) και επόμενα στάδια
  σχεδιασμού
  (α) Οι Ζώνες Δ χαρακτηρίζονται ως Ζώνες Ελεγχόμενης Ανάπτυξης βάσει του
  άρθρου 99 παρ. 2 του ν. 1892/1990 (Α` 101) και ονομάζονται ΖΕΑ – Γουδή και
  ΖΕΑ – Ιλισίων αντίστοιχα. Οι τροποποιήσεις του εγκεκριμένου σχεδίου εντός των
  ΖΕΑ, γίνονται βάσει ενιαίων Πολεοδομικών Μελετών (ΠΜ της ΖΕΑ) με τις οποίες
  κωδικοποιείται σε ενιαίο υπόβαθρο και ενιαίο νομικό κείμενο το θεσμικό
  πλαίσιο κάθε Πάρκου. Με την έγκριση των ΠΜ των ΖΕΑ προσδιορίζεται ο χρόνος
  ισχύος της, μετά τη λήξη του οποίου αίρεται ο χαρακτηρισμός της περιοχής ως
  ΖΕΑ.
  (β) Παράλληλα με την επεξεργασία των π.δ/των ΠΜ της ΖΕΑ, και προς υποστήριξη
  αυτών, εκπονείται Σχέδιο Γενικής Διάταξης (ΣΓΔ) το οποίο αποσκοπεί στην
  εξειδίκευση του σχεδιασμού στα Πάρκα, έτσι ώστε να υλοποιούνται οι στόχοι και
  κατευθύνσεις σχεδιασμού του παρόντος.
  (γ) Το ΣΓΔ περιλαμβάνει τόσο τις εντός όσο και τις εκτός σχεδίου περιοχές
  της ΖΕΑ, τις μελετά ενιαία και προσδιορίζει αναλυτικότερα από τις συνήθεις
  πολεοδομικές μελέτες και τις κανονιστικές ρυθμίσεις σε εκτός σχεδίου
  περιοχές, την διάταξη και το ύφος των διαμορφώσεων. Ειδικότερα ως περιεχόμενο
  του ορίζεται: η εξειδίκευση και η χωροθετηση των χρήσεων και της δόμησης στο
  πλαίσιο των γενικά επιτρεπομένων, οι προτάσεις ή κατευθύνσεις μείωσης της
  δόμησης, οι προτάσεις χαρακτηρισμού διατηρητέων κτιρίων και επανάχρησής τους
  ή κατεδάφισης αυτών που δεν συνάδουν με τον χαρακτήρα και την αισθητική του
  Πάρκου, ο προσδιορισμός των περιοχών υπαίθριων δραστηριοτήτων ή εποχιακών
  εκδηλώσεων, λαμβάνοντας υπόψη και την φυτοτεχνική προμελέτη, οι τρόποι
  πρόσβασης, οι διαδρομές κίνησης πεζών και οχημάτων, οι χώροι και υπόγεια
  κτίρια στάθμευσης, τα βασικά στοιχεία διαμόρφωσης, τα χρησιμοποιούμενα υλικά,
  μορφολογικές κατευθύνσεις ως προς την δόμηση, την διάταξη των όγκων και των
  υπαίθριων κατασκευών, η μορφολογία των περιφράξεων, όπου αυτές είναι
  αναγκαίες, η υποχρεωτική διάνοιξη διόδων στις εσωτερικές περιφράξεις για την
  κίνηση των πεζών και ποδηλάτων, ο προσδιορισμός των ζωνών του αύλιου χώρου
  των χρήσεων της Περιφερειακής Ζώνης που θα είναι προσβάσιμες από τους
  επισκέπτες των Πάρκων, οι κατευθύνσεις για τον τεχνητό φωτισμό και τον έλεγχο
  των επιπέδου θορύβου, το σχέδιο διαχείρισης του δημόσιου χώρου, στοιχεία
  κανονισμού λειτουργίας του Πάρκου, εξειδίκευση τυχόν εγκεκριμένων
  Περιβαλλοντικών Ορων και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο κατά την κρίση της
  μελέτης. Το ΣΓΔ περιλαμβάνει προκαταρκτική μελέτη κυκλοφορίας και στάθμευσης
  και προκαταρκτική φυτοτεχνική μελέτη, ή κατευθύνσεις για τις ανωτέρω μελέτες.
  (δ) Το ΣΓΔ εκπονείται από τον Οργανισμό Αθήνας ή άλλον ενδιαφερόμενο φορέα,
  και εγκρίνεται, μετά από γνώμη των οικείων ΟΤΑ, της Αιρετής Περιφέρειας και
  της ΕΕ του Οργανισμού Αθήνας, με Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, η οποία
  δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το ΣΓΔ εγκρίνεται προ της
  θεσμοθέτησης της ΠΜ της ΖΕΑ, και λειτουργεί ως κατευθυντήριο σχέδιο γι`
  αυτήν. Μετά την έγκριση αυτής, μπορεί να τροποποιείται με την ίδια
  διαδικασία, τηρουμένων όμως των περιορισμών της.

  5. Οριοθέτηση των Πυρήνων και της Περιφερειακής Ζώνης των Πάρκων.

  (α) Στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, ο πυρήνας του Πάρκου οριοθετείται κατ`
  αρχήν όπως φαίνεται στο σχετικό διάγραμμα του άρθρου 2 (ζώνη Δ1 Γουδή). Η
  οριοθέτηση μπορεί να εξειδικευτεί και οριστικοποιηθεί με προσαρμογές ορίων με
  την ΠΜ της ΖΕΑ και το ΣΓΔ, χωρίς να επιτρέπεται κατ` αρχάς μείωση της
  συνολικής έκτασης, και χωρίς να αλλοιώνονται οι αρχές και τα κριτήρια της
  παρούσας οριοθέτησης, βάσει των οποίων περιλαμβάνει τις εξής περιοχές:
  (αα) τις εκτάσεις που είναι ήδη παραχωρημένες σε κοινή χρήση (Αλσος Στρατού)
  ή έχουν παραχωρηθεί στους Δήμους Αθηναίων και Ζωγράφου,
  (ββ) εκτάσεις που περιλαμβάνονται στο διάγραμμα που συνόδευε τον ν. 732/1977
  (Α` 310) και δεν έχουν ακόμα αποδοθεί σε κοινή χρήση, συμπεριλαμβανομένων και
  αυτών που διαχειρίζεται η Εταιρεία "Ολυμπιακά Ακίνητα", με εξαίρεση τις
  απολύτως αναγκαίες για στρατιωτικούς λόγους εγκαταστάσεις που δεν μπορούν να
  αποδεσμευτούν προς το παρόν, ήτοι το στρατόπεδο Ζορμπά και το πέραν του
  ρέματος Ιλισού δομημένο τμήμα του Στρατοπέδου Φακίνου,
  (γγ) εκτάσεις δασικού χαρακτήρα είτε εκτός σχεδίου είτε εντός σχεδίου
  χαρακτηρισμένες ως "Κοινόχρηστοι Χώροι" των οποίων η βλάστηση προστατεύεται
  από την δασική νομοθεσία,
  (δδ) εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί Κοινόχρηστοι Χώροι και δεν έχουν ακόμη
  αποδοθεί σε κοινή χρήση,
  (εε) μικρές εκτάσεις που είναι αναγκαίες για την είσοδο στο Πάρκο, τη
  σύνδεση του με τον περιβάλλοντα αστικό ιστό και την σύνδεση τμημάτων του
  πυρήνα μεταξύ τους και
  (ζζ) τη ζώνη ιδιοκτησίας ΕΜΠ που αναπτύσσεται κατά μήκος της λεωφόρου
  Κατεχάκη και το αλσύλιο στο ΟΤ. 189 (Υπουργείο Μεταφορών) που αποδίδονται σε
  κοινή χρήση κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 5-6 του ΓΟΚ, χωρίς
  να παρακωλύεται η λειτουργία των χρήσεων της ΠΖ.
  (ηη) την παραρρεμάτια ζώνη που συνδέει τον πυρήνα με την Α ζώνη προστασίας
  του Υμηττού στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού.
  (β) Η ζώνη Δ1 Γουδή μπορεί να διευρυνθεί ώστε να περιλάβει κι άλλες εκτάσεις
  με τα χαρακτηριστικά των ανωτέρω περιπτώσεων (γγ) ως (ζζ).
  (γ) Στο Μητροπολιτικό Πάρκο Ιλισίων, ο πυρήνας του Πάρκου οριοθετείται κατ`
  αρχήν όπως φαίνεται στο σχετικό διάγραμμα του άρθρου 2 (ζώνη Δ1 Ιλισίων). Τα
  όρια του πυρήνα, μπορούν να εξειδικευτούν και οριστικοποιηθούν με προσαρμογές
  ορίων χωρίς να επιτρέπεται κατ`αρχάς μείωση της συνολικής έκτασης και χωρίς
  να αλλοιώνονται οι αρχές και τα κριτήρια της παρούσας οριοθέτησης. Πρέπει να
  περιλαμβάνει τουλάχιστον, τα συνεχόμενα πάρκα Συγγρού – Ιλισίων των Δήμων
  Αθηναίων και Ζωγράφου, τα τμήματα της ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
  που μπορούν να αποδοθούν σε κοινή χρήση χωρίς να παρακωλύεται η λειτουργία
  της Πανεπιστημιούπολης, ιδίως δε τις παραρρεμάτιες εκτάσεις του Ηριδανού
  ποταμού, νότια και ανατολικά αυτής. Ο Πυρήνας μπορεί να διευρυνθεί ώστε να
  περιλάβει κι άλλες εκτάσεις με τα χαρακτηριστικά των εκτάσεων υπό (γγ) ως
  (ζζ), όπως αυτές προσδιορίζονται αναλυτικά ανωτέρω στην περ. 5.α. Τα όρια του
  πυρήνα του πάρκου Ιλισσίων γύρω από το υφιστάμενο κτίριο που στεγάζει τη
  Δ/νση Δασών του ΥΠΕΚΑ θα προσδιοριστούν με το ΣΓΔ ή την ΠΜ της ΖΕΑ.
  (δ) Στα Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή και Ιλισίων, η Περιφερειακή Ζώνη, (Δ2
  Γουδή και Δ2 Ιλισίων) εκτείνεται από τα όρια του Πυρήνα έως τα εξωτερικά όρια
  των ζωνών, περιλαμβάνει δε και νησίδες με μητροπολιτικές χρήσεις, εντός της
  έκτασης του Πυρήνα, όπως φαίνεται στο σχετικό διάγραμμα του άρθρου 2. Η
  ακριβής οριοθέτηση μπορεί να εξειδικευτεί και οριστικοποιηθεί με την ΠΜ της
  ΖΕΑ και το ΣΓΔ.
  6. Ρύθμιση Χρήσεων γης, και επιβολή περιορισμών για την δόμηση.
  (α) Η χρήση γης στον πυρήνα των δύο Πάρκων (Δ1) ορίζεται ως "Αλσος,
  Ελεύθεροι Χώροι, Αστικό Πράσινο", και η έκταση αποτελεί ελεύθερο κοινόχρηστο
  χώρο μητροπολιτικής εμβέλειας που εντάσσεται στο δίκτυο υπερτοπικών πόλων
  πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής του ΡΣΑ. Στον Πυρήνα των Πάρκων
  επιτρέπονται οι διαμορφώσεις κοινοχρήστου πρασίνου, διαδρομές περιπάτου και
  ποδηλάτου, η τοποθέτηση καθιστικών και σκιάστρων, υπαίθριες εγκαταστάσεις
  ήπιου αθλητισμού, πολιτιστικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα, καλλιτεχνικές
  εκδηλώσεις και εκθέσεις περιοδικού ή μόνιμου χαρακτήρα, δραστηριότητες ήπιας
  αναψυχής, περιβαλλοντικής και καλλιτεχνικής ευαισθητοποίησης, εγκαταστάσεις
  κυκλοφοριακής αγωγής με ποδήλατα, εγκαταστάσεις θεραπευτικής ιππασίας,
  φυτώρια με λειτουργικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων
  εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας για την ανακύκλωση των υπολοίπων κλαδέματος του
  Πάρκου, καθώς και η κατασκευή υδατοδεξαμενών για τη συλλογή και αξιοποίηση
  του βρόχινου νερού. Για τις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα ισχύουν οι διατάξεις
  της δασικής νομοθεσίας και είναι δυνατόν να αναπτυχθούν δραστηριότητες
  ημερήσιας δασικής αναψυχής βάσει της απόφασης 66102/970/1995 (Β` 330) του
  Υπουργού Γεωργίας, στα πλαίσια του κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης του
  Πάρκου. Υφιστάμενες χρήσεις υγείας -πρόνοιας και εκπαίδευσης για την
  εξυπηρέτηση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και της Δημόσιας Διοίκησης
  μπορούν να διατηρηθούν εφόσον συμπεριληφθούν στο ΣΓΔ.
  (β) Εντός των ζωνών Δ1 απαγορεύεται η ανέγερση νέων κτιρίων και ναών, με
  εξαίρεση περιορισμένο αριθμό μικρών περιπτέρων, μέγιστης επιφανείας 30 τ.μ.,
  για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Πάρκων και των επισκεπτών τους. Ο
  επιτρεπόμενος αριθμός μονάδων, η κατανομή τους καθώς και η επιτρεπόμενη
  κάλυψη των ελεύθερων χώρων με σκληρές επιφάνειες, θα προσδιοριστούν με το ΣΓΔ
  ή την ΠΜ της ΖΕΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.
  732/1977 (Α` 310), όπως ισχύει σήμερα, της δασικής νομοθεσίας και τις
  κατευθύνσεις σχεδιασμού και φύτευσης του παρόντος και του ΣΓΔ.
  (γ) Εντός των υφιστάμενων κτιρίων του πυρήνα τα οποία θα κριθούν από το ΣΓΔ
  ή την ΠΜ της ΖΕΑ, ως αξιόλογα, διατηρούμενα και επαναχρησιμοποιούμενα
  επιτρέπονται οι χρήσεις αθλητισμού, πολιτισμού και μικρών αναψυκτηρίων –
  κυλικείων σε περιορισμένο αριθμό και εμβαδόν που θα προσδιοριστεί με το ΣΓΔ.
  Στα νομίμως υφιστάμενα εξ αυτών κτίρια επιτρέπονται επεκτάσεις που δεν θα
  υπερβαίνουν το 5% της συνολικής αρχικής τους επιφάνειας.
  (δ) Το κτίριο του Ολυμπιακού Κέντρου Μπάντμιντον, στον πυρήνα του
  Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή, κατεδαφίζεται μετά την λήξη της τρέχουσας
  σύμβασης με τον ανάδοχο. Στο μέχρι την κατεδάφιση του διάστημα, επιτρέπεται
  πλέον των χρήσεων που προβλέπονται στην προηγούμενη παρ. (γ), η χρήση του ως
  "χώρος συνάθροισης κοινού", υπό τον όρο ότι το καθεστώς λειτουργίας του και
  οδικής εξυπηρέτησης ακολουθούν τις αρχές και κατευθύνσεις σχεδιασμού του
  παρόντος, και ότι τόσο το κτίριο όσο και ο περιβάλλων χώρος του εντάσσονται
  στο Πάρκο και συνάδουν με το πλαίσιο διαχείρισης και τον κανονισμό
  λειτουργίας του Πάρκου.
  (ε) Οι επιτρεπόμενες από τον ν. 3688/2008 (Α` 163) χρήσεις, για το κτίριο
  της Σχολής Χωροφυλακής παραμένουν με εξαίρεση τον υπόγειο χώρο στάθμευσης και
  προσδιορίζονται ειδικότερα με το ΣΓΔ και την ΠΜ της ΖΕΑ.
  (ζ) Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην Περιφερειακή Ζώνη των Πάρκων (Δ2)
  είναι: περίθαλψη, κοινωνική πρόνοια, εκπαίδευση / έρευνα, διοίκηση καθώς και
  οι επιτρεπόμενες στους Πυρήνες των Πάρκων. Στα στρατόπεδα που δεν εντάσσονται
  στον πυρήνα του Πάρκου και μέχρι την ένταξη τους στον πυρήνα του Πάρκου ως
  κύρια χρήση ορίζεται αυτή της διοίκησης και υπάγονται στην κείμενη
  πολεοδομική νομοθεσία Απαγορεύεται η ανέγερση ιερών ναών, εκτός αν
  προσδιοριστεί χώρος από την ΠΜ της ΖΕΑ. Ειδικά για την περιοχή του Δήμου
  Ζωγράφου, που περικλείεται από τις οδούς Καζαντζάκη, Καμπυλαυκά, Αγ. Ελένης,
  Αλ. Παπαναστασίου, Γ. Ζωγράφου, Πλαστήρα, Ιοκάστης, Παξών, Γρ. Αυξεντίου και
  Πανεπιστημιούπολη στο τέρμα Νέου Ζωγράφου, στόχος της ΠΜ της ΖΕΑ είναι η
  διερεύνηση της ένταξης της στον πυρήνα (Ζώνη Δ1 Ιλισίων) του μητροπολιτικού
  πάρκου, στα πλαίσια της εκπονούμενης μελέτης ΓΠΣ. Στα τμήματα της έκτασης
  αυτής, για τα οποία πιθανά θα κριθεί ότι πρέπει να ενταχθούν στη Ζώνη Δ2
  Ιλισίων, θα επιτρέπονται μικρές μονάδες κοινωνικής υποδομής τοπικής
  εμβέλειας.
  (η) Επιτρέπεται η χωροθέτηση του Κεντρικού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
  (ΚΣΜΑ), βάσει του ν. 3164/2003 (Α` 176) στη θέση του πρώην εργοταξίου της
  Αττικής Οδού, (Δ2 Γουδή).
  (θ) Εντός της Ζώνης Δ2 Γουδή υποδεικνύεται από το ΣΓΔ και προσδιορίζεται με
  την ΠΜ της ΖΕΑ, η θέση του προβλεπόμενου με το από 19.10.2001 π.δ. κτιρίου
  Διοίκησης, εντός της ιδιοκτησίας της ΕΥΠ η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση του
  οποίου θα προσδιοριστεί με την ΠΜ/ΖΕΑ υπό την προϋπόθεση παραχώρησης σε κοινή
  χρήση ή στον φορέα διαχείρισης του Πάρκου, του χαρακτηρισμένου με το ίδιο
  π.δ/γμα, Κοινόχρηστου Χώρου. Η παραχώρηση αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση
  της οικοδομικής άδειας και γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 5 και 6 του
  ΓΟΚ ή άλλο πρόσφορο τρόπο.
  (ι) Στη Δ2 ζώνη του Ο.Τ. 189 είναι δυνατή η επέκταση των κτιριακών
  εγκαταστάσεων του ΥΠΟΜΕΔΙ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και το ΣΓΔ ή τη
  μελέτη διαμόρφωσης.
  (κ) Με το ΣΓΔ και την ΠΜ της ΖΕΑ κρίνεται η αναγκαιότητα χώρων στάθμευσης
  εντός των περιφερειακών ζωνών και στην περίμετρο αυτών, για την εξυπηρέτηση
  των υφιστάμενων χρήσεων και υπό την προϋπόθεση ότι οι χώροι στάθμευσης
  χωροθετούνται εντός των αντίστοιχων ιδιοκτησιών. Εντός του πυρήνα εξετάζεται
  η αναγκαιότητα κατασκευής υπογείων κτιρίων στάθμευσης σε θέσεις και με
  χωρητικότητα που θα υποδείξει το ΣΓΔ, η κυκλοφοριακή προμελέτη και η ΠΜ της
  ΖΕΑ, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι αρχές σχεδιασμού, οι κατευθύνσεις
  σχεδιασμού και οι δεσμεύσεις των διατάξεων των παραγράφων 6μ και 7β του
  παρόντος άρθρου, ότι η επιφάνεια αυτών θα διαμορφωθεί για χρήση πλατείας ή
  πεζοδρόμου με ανάλογη φύτευση και ότι το καθεστώς διαχείρισης και οι
  εγκρινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας θα συνάδουν με τις προβλέψεις
  του ΣΓΔ. Σε περιμετρικές θέσεις των πυρήνων επιτρέπεται η χωροθέτηση
  υπαίθριων χώρων στάθμευσης υπό την προϋπόθεση ότι θα υποδειχθούν από το ΣΓΔ,
  το οποίο θα προσδιορίσει την δυναμικότητα και τον τρόπο διαμόρφωσης τους. Ο
  υφιστάμενος χώρος στάθμευσης στην περιοχή του Κολυμβητηρίου του Δήμου
  Αθηναίων διατηρείται.
  Οι υποδεικνυόμενες θέσεις χώρων στάθμευσης με το άρθρο 10 παρ. 13/34 -35 του
  ν. 2947/2001 (Α` 228), σχετικά με τα Νοσοκομεία "Σωτηρία", "Γενικό Κρατικό"
  και "Συγγρού", και το άρθρο 9 του ν. 3010/2002 (Α` 91), σχετικά με την
  εξυπηρέτηση των σταθμών του ΜΕΤΡΟ, επανεξετάζονται σύμφωνα με τις
  κατευθύνσεις του παρόντος.
  (λ) Με τα π.δ/τα έγκρισης της ΠΜ της ΖΕΑ μειώνονται κατά περίπτωση οι
  ισχύοντες από τα εγκεκριμένα σχέδια Συντελεστές Δόμησης στην Περιφερειακή
  Ζώνη, εξειδικεύονται οι χρήσεις γης και προσδιορίζονται οι λοιποί όροι
  δόμησης και περιορισμοί καθώς και οι οικοδομικές γραμμές, έτσι ώστε να
  εξασφαλίζεται ότι η ανάπτυξη, η εύρυθμη λειτουργία τους και η εκπλήρωση του
  κοινωφελούς τους έργου συνάδει με τους στόχους και τις αρχές σχεδιασμού και
  διαχείρισης των Μητροπολιτικών Πάρκων και έχει θετικές επιπτώσεις σε
  πολεοδομικό επίπεδο.
  (μ) Ειδικότερα για τον προσδιορισμό των όρων δόμησης και των ρυμοτομικών
  γραμμών ή διαγραμμάτων κάλυψης, το ΣΓΔ ή η Μελέτη Διαμόρφωσης μεριμνούν ώστε:
  (αα) να διασωθούν και προστατευθούν τα αξιόλογα κτίρια, (ββ) οι ενδεχόμενες
  επεκτάσεις να χωροθετηθούν στην κατεύθυνση συνοχής και όχι διασποράς του
  κτιριακού συνόλου χωρίς κοπή δένδρων, (γγ) τα επιτρεπόμενα ύψη των κτιρίων να
  λαμβάνουν υπόψη τα διαμορφωμένα μέτωπα και όγκους καθώς και την ανάγκη
  περιορισμού της κάλυψης, όπου αυτό είναι αναγκαίο για την διάσωση της
  φύτευσης και (δδ) να διαμορφωθούν κατάλληλα οι επιφάνειες όλων των υπογείων
  βοηθητικών χώρων, ώστε να αναβαθμίζεται η χρήση του εδάφους.
  (ν) Οι απαραίτητες αποκαταστάσεις νομίμως υφιστάμενων κτιρίων στις ζώνες Δ1
  καθώς και η αποκατάσταση υφιστάμενων ή η ανέγερση νέων στις ζώνες Δ2,
  ακολουθούν τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

  7. Συμπληρωματικές διατάξεις αμέσου εφαρμογής, και προγραμματισμός έργων και
  ενεργειών.

  Για την τήρηση των στόχων και αρχών σχεδιασμού του παρόντος επιβάλλονται επί
  πλέον οι εξής δεσμευτικές κατευθύνσεις οι οποίες έχουν άμεση εφαρμογή και
  ελέγχονται κατά την έγκριση των Μελετών Διαμόρφωσης:
  (α) Μέχρι την έγκριση του ΣΓΔ απαγορεύεται κάθε κατάτμηση της έκτασης με
  σκοπό την παραχώρηση τμήματος σε νέα χρήση ή επέκταση υφιστάμενης. Μετά την
  έγκριση του ΣΓΔ η παραχώρηση είναι δυνατή μετά από γνωμοδότηση του Οργανισμού
  Αθήνας, ως προς την δυνατότητα ή μη κατάτμησης και τη συμβατότητα της χρήσης
  με τις ρυθμίσεις τους στόχους και τις αρχές σχεδιασμού του Πάρκου.
  (β) Εντός των ζωνών Δ απαγορεύεται αυστηρά η κοπή δένδρων εκτός αν κριθεί
  απολύτως απαραίτητο στα πλαίσια του ΣΓΔ ή της Μελέτης Διαμόρφωσης για λόγους
  φυτοτεχνικής αρτιότητας και υπό την προϋπόθεση της τήρησης του ισοζυγίου
  πρασίνου και εφόσον δεν καταστρατηγούνται οι στόχοι και οι αρχές σχεδιασμού
  του παρόντος. Με τις Μελέτες Διαμόρφωσης επιβάλλεται η καταγραφή ή αποτύπωση
  των δένδρων.
  (γ) Εντός των ζωνών Δ απαγορεύεται η διάνοιξη δρόμων. Επιτρέπεται εντός των
  ζωνών Δ2 καθώς και στα όρια αυτών με τις ζώνες Δ1, μόνο αν υποδειχθούν από το
  ΣΓΔ και θεσμοθετηθούν με την ΠΜ της ΖΕΑ με στόχο την λειτουργική εξυπηρέτηση
  των περιφερειακών χρήσεων με παράλληλο περιορισμό της όχλησης προς τον πυρήνα
  και τις γειτνιάζουσες περιοχές κατοικίας και βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής
  σημαντικών οδικών αξόνων με μείωση των ισόπεδων διασταυρώσεων.
  (δ) Επιβάλλεται η απαγόρευση της κίνησης οχημάτων στους πυρήνες των Πάρκων
  (πλην των αξόνων Κατεχάκη, Κανελλοπούλου και Πάλμε και των εγκεκριμένων από
  τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος ρυμοτομικά σχέδια οδών) με
  εξαίρεση τα οχήματα τροφοδοσίας, αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, δυστυχημάτων
  και φυσικών καταστροφών.
  (ε) Προωθείται σε πρώτη προτεραιότητα η κατασκευή ευρέως δικτύου
  ποδηλατοδρόμων και διαδρόμου κίνησης ελαφρών μη ρυπογόνων μέσων μαζικής
  μεταφοράς για την εσωτερική κίνηση και τη σύνδεση με την πόλη στους κομβικούς
  σταθμούς του Μετρό.
  (ζ) Απομακρύνονται οι περιφράξεις που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια
  στρατοπέδων και εν γένει στρατιωτικών εγκαταστάσεων ή κτιριακών εγκαταστάσεων
  της διοίκησης. Είναι δυνατή η διατήρηση περιφράξεων άλλων χρήσεων μετά από
  σύμφωνη γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ μέχρι την εκπόνηση του ΣΓΔ

  Αρθρο 5
  Τήρηση των διατάξεων του παρόντος

  1. Η οικολογική διαχείριση και επίβλεψη της κατάστασης προστασίας του
  Υμηττού ανατίθεται σε φορέα, ο οποίος συνιστάται με προεδρικό διάταγμα,
  κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
  Αλλαγής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999. Ο φορέας
  συντάσσει πενταετή σχέδια οικολογικής διαχείρισης της περιοχής, με έμφαση
  στους οικοτόπους και στα είδη χαρακτηρισμού της περιοχής ως Ειδικής Ζώνης
  Διατήρησης και Ζώνης Ειδικής Προστασίας.

  2. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι
  αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες, οι Διευθύνσεις Δασών Ανατολικής Αττικής και
  Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
  συντάσσουν από κοινού κατάλογο όλων των κτισμάτων, των περιφράξεων και των
  αυθαίρετων εργασιών που έχουν εκτελεστεί και που βρίσκονται εντός των ζωνών
  Α, Β, Γ και Ε. Επίσης, στη ζώνη Δ (Γουδή), καταγράφονται τα κτίσματα που
  έχουν κατασκευαστεί καθ` υπέρβαση του ποσοστού που καθορίζεται στο άρθρο 1
  παρ. 2 του ν. 732/1977, όπως ισχύει σήμερα.

  Αρθρο 6
  Κυρώσεις

  Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος π.δ/τος υπόκεινται στις Κυρώσεις που
  προβλέπονται από τα άρθρα 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986 (Α` 160) όπως
  ισχύουν, καθώς και από τις κατά περίπτωση ειδικές διατάξεις της υφιστάμενης
  νομοθεσίας.

  Αρθρο 7
  Μεταβατικές διατάξεις

  1. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος
  διατάγματος και ισχύουν, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν. Οι άδειες αυτές δύνανται
  να αναθεωρούνται, χωρίς αύξηση της κάλυψης, του συντελεστή δόμησης και του
  όγκου.

  2. Για τις εγκαταστάσεις υγείας, περίθαλψης, αθλητισμού, πολιτισμού και
  κοινωνικής πρόνοιας εντός της Ζώνης Β του από 31.8.1978 π.δ/τος, για τις
  οποίες έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, κατά τις διατάξεις
  του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν.
  3010/2002, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και για τις
  εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, μπορεί να ζητηθεί από την αρμόδια πολεοδομική
  υπηρεσία η έκδοση οικοδομικής αδείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
  εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  (α) Τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, περί μη
  δασικού χαρακτήρα της έκτασης
  (β) Εγκριση των αρμοδίων αρχαιολογικών υπηρεσιών.
  (γ) Εγκριση καταλληλότητας γηπέδου και θεώρηση αρχιτεκτονικής μελέτης από
  τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, εφόσον απαιτείται.
  (δ) Η οικοδομική άδεια εκδίδεται το αργότερο εντός εννέα μηνών, χωρίς
  δυνατότητα αναθεώρησης.

  3. Ολα τα λατομεία τα κείμενα εντός των ζωνών προστασίας, χαρακτηρίζονται ως
  ανενεργά. Επιβάλλεται μόνο η αποκατάσταση δίχως εξόρυξη, βάσει της κείμενης
  νομοθεσίας και η απομάκρυνση όλων των εγκαταστάσεων παραγωγής προϊόντων. Τα
  λατομεία αυτά οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποκατάσταση του φυσικού
  περιβάλλοντος εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του
  παρόντος.

  4. Υφιστάμενες βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, καθώς και
  εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας υλικών, οφείλουν να
  μετεγκατασταθούν εντός πέντε ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του
  παρόντος.

  5. Ειδικότερα για τα Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή και Ιλισίων, προβλέπονται οι
  εξής Μεταβατικές διατάξεις:
  α) Από την έκδοση του παρόντος και μέχρι την έγκριση του ΣΓΔ και της ΠΜ των
  ΖΕΑ, η ανάπτυξη των χρήσεων, διαμορφώσεων, δραστηριοτήτων και της δόμησης
  πρέπει να είναι σύμφωνη με το παρόν.
  (β) Για τον έλεγχο της ανωτέρω διάταξης, προ της έκδοσης κάθε είδους άδειας
  ή έγκρισης έργων όπως, η έγκριση Περιβαλλοντικών Ορων, κυκλοφοριακών μελετών
  και οδικών συνδέσεων, η έκδοση οικοδομικών αδειών, αδειών κατεδάφισης ή
  εκσκαφών ή αδειών κοπής δένδρων, η έκδοση και ανανέωση αδειών λειτουργίας, η
  χωροθέτηση διαδρόμων διέλευσης ποδηλάτου ή των επιτρεπομένων οχημάτων
  εκτάκτου ανάγκης και τροφοδοσίας, εκπονούνται Μελέτες Διαμόρφωσης, με τις
  οποίες προσδιορίζονται κατ` αναλογίαν όλα τα στοιχεία του ΣΓΔ που
  αντιστοιχούν στην υπόψη έκταση, συμπεριλαμβανομένων της Κυκλοφοριακής και
  Φυτοτεχνικής Προμελέτης.
  (γ) Οι Μελέτες Διαμόρφωσης, εκπονούνται από τον επισπεύδοντα για την έκδοση
  της άδειας φορέα, ανά ΟΤ ή ανά ιδιοκτησία ή τμήμα τους με λειτουργική
  αυτοτέλεια, και εγκρίνονται με Απόφαση της ΕΕ του Οργανισμού Αθήνας, με την
  οποία πιστοποιείται ότι τηρούνται οι στόχοι και οι αρχές σχεδιασμού του
  Πάρκου, και οι διατάξεις αμέσου εφαρμογής του παρόντος ή επιβάλλονται οι
  αναγκαίες τροποποιήσεις των Μελετών.
  (δ) Μετά την έγκριση του ΣΓΔ και των ΠΜ της ΖΕΑ, οι άδειες λειτουργίας των
  εγκατεστημένων δραστηριοτήτων στον πυρήνα του Πάρκου που δεν συνάδουν με
  αυτό, παύουν να ισχύουν και επιβάλλεται ανανέωση τους ώστε να εξασφαλιστεί η
  συμβατότητα των λειτουργιών με το ΣΓΔ και το παρόν.
  (ε) Οι διατάξεις του ν. 3688/2008 που έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις
  του παρόντος ή κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν εφαρμόζεται.
  (ζ) Αρξάμενες διαδικασίες βάσει άλλων νομικών ρυθμίσεων, υπόκεινται στις
  διατάξεις του παρόντος, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί ακόμα οι οικοδομικές άδειες
  για την ολοκλήρωση τους.
  (η) Αρξάμενες διαδικασίες τροποποίησης σχεδίου συνεχίζονται με τις
  προϋφιστάμενες διατάξεις μετά από έγκριση της μελέτης διαμόρφωσης.
  Σε περίπτωση που η νέα χρήση γης είναι συμβατή με τις χρήσεις του παρόντος
  και δεν απαιτείται τροποποίηση των όρων δόμησης μπορεί να εκδοθεί οικοδομική
  άδεια μετά από έγκριση Μελέτης Διαμόρφωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
  του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
  παραχώρησης της έκτασης για την νέα χρήση.

  Αρθρο 9

  Η ισχύς του παρόντος π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα
  της Κυβερνήσεως.

  Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη
  δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

  Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ


  Συμμετέχων
  Ημ. εγγραφής:
  15/05/2003
  Αρ. μηνυμάτων:
  2120
  THEOD στις #178489

  Και το επίμαχο:

  Άρθρο 8

  Άλλες διατάξεις

  1. Στις περιοχές που για οποιονδήποτε λόγο διέπονται από τη δασική
  νομοθεσία, εφαρμόζονται παράλληλα οι ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας
  αυτής.

  2. Σε όλες τις ζώνες του παρόντος απαγορεύεται ο μηχανοκίνητος αθλητισμός
  και η θήρα.

  3. Σε όλες τις ζώνες του παρόντος απαγορεύεται η ανάρτηση υπαίθριων
  εμπορικών διαφημίσεων.

  4. Σε όλες τις ζώνες του παρόντος τα νέα κτίρια πρέπει να πληρούν όρους της
  βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.

  5. Εντός των ζωνών Β, Γ, και Ε επιτρέπεται η εκτέλεση των αναγκαίων έργων
  τεχνικής υποδομής και έργων ύδρευσης, αποχέτευσης ενέργειας και τηλεφωνίας.

  6. Τα νομίμως υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις κατοικίας, διδακτηρίων,
  νοσοκομείων, θεραπευτηρίων, ορφανοτροφείων, ασύλων, αναψυχής, αθλητισμού,
  πολιτιστικών εκδηλώσεων, ιερών μονών, κεραιών τηλεφωνίας, ναών και
  νεκροταφείων, των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
  παρόντος, είναι δυνατόν να παραμένουν στα γήπεδα στα οποία βρίσκονται και να
  υφίστανται επισκευαστικές παρεμβάσεις, χωρίς καμία δυνατότητα επεκτάσεως.

  7. Η αρτιότητα των γηπέδων που εμπίπτουν σε περισσότερες της μιας ζώνης ή
  τέμνονται από το όριο προστασίας, υπολογίζεται στο σύνολο της επιφανείας
  τους, οι κτιριακές όμως εγκαταστάσεις κατασκευάζονται σε εκείνο το τμήμα, στο
  οποίο επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων, σύμφωνα με τους όρους δόμησης που
  ισχύουν για το συγκεκριμένο τμήμα.

  8. Για όλα τα επιτρεπόμενα στις ζώνες Β, Γ, Δ και Ε έργα και δραστηριότητες,
  τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες της κοινής υπουργικής απόφασης
  15393/2332/2002 (Β` 1022), ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία υπάγονται,
  καθώς και για τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, απαιτείται η εκπόνηση και
  έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 4
  του ν. 1650/1986 και η εγκατάσταση τους είναι δυνατή εφόσον δεν έχουν
  σημαντικές επιπτώσεις στη διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου και κυρίως
  των οικοτόπων και ειδών χαρακτηρισμού της περιοχής ως Ειδικής Ζώνης
  Διατήρησης.

  9. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παύει η
  ισχύς της υπ` αριθμ. 7528/18.03.2010 απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος,
  Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τις ζώνες Α, Β, Γ και Ε.

  10. Στα ανοικτά οικοδομικά τετράγωνα που εμπίπτουν στα όρια προστασίας εκτός
  των ζωνών Δ ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.

  11. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
  καταργούνται: α) το από 31.8.1978 π.δ. "περί καθορισμού ζωνών ρυθμίσεως και
  προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού" (Δ` 544) και β) το από 17.3.1981
  π.δ. "περί τροποποιήσεως του από 31.8.1978 Π.Δ/τος περί καθορισμού ζωνών
  ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού" (ΦΕΚ 544/Δ`)" (Δ`
  167).

  12. Οι διατάξεις του παρόντος τελούν υπό εναρμόνιση προς τις επιλογές ή
  κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.

  Η συνέχεια …. στο ακροατήριο του Σ.τ.Ε, μιας & πολλοί άλλοι ενδιαφερόμενοι προσφεύγουν για διαφορετικούς λόγους ..

  Πχ
  ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΗΣ ‘Ο ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ’»
  Χέρωμα Βάρης, 11 Ιουλίου 2011

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Π.Δ.

  Ο Εκπολιτιστικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Χερώματος Βάρης «Ο ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ», κατά τη συνεδρίασή του στις 10/7/2011 αποφάσισε ομόφωνα να προσβάλει ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης το Π.Δ.187/2011, με την υποβολή Αίτησης Ακύρωσης.

  Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο Π.Δ. μετά τη δημοσίευσή του ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ την περιοχή μας και ιδιαίτερα τους ιδιοκτήτες οικοπέδων.

  Καλούμε όλους τους ιδιοκτήτες και τους κατοίκους του Χερώματος Βάρης, αλλά και οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο και θιγόμενο από τις διατάξεις του εν λόγω Π.Δ. Έλληνα πολίτη, να προσέρχονται καθημερινά από 7.00-9.00 μ.μ. και μέχρι 30 Ιουλίου 2011, στα γραφεία του Συλλόγου μας, πλησίον της παιδικής χαράς Χερώματος, στην οδό 28ης Οκτωβρίου, για την υποβολή δικαιολογητικών και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

  ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ:

  Α) Για τους ιδιοκτήτες οικοπέδων

  * Φωτοαντίγραφο των τίτλων κυριότητας (συμβόλαια κ.λ.π.)
  * Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Μετεγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο.

  Β) Για τους κατοίκους και τους λοιπούς ενδιαφερομένους, αρκεί η απλή υποβολή αίτησης.

  Θεωρούμε ότι η συσπείρωση και το άμεσο ενδιαφέρον όλων μας είναι άκρως απαραίτητα αυτή την εποχή. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιτρέψουμε την εφαρμογή αυτού του καταδικαστικού για την περιοχή μας Προεδρικού Διατάγματος.

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΑ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να διεκδικήσουμε το Αυτονόητο που σαν Έλληνες πολίτες βάσει του Συντάγματος δικαιούμαστε και να εξαντλήσουμε όλα τα ένδικα μέσα.

  Για περαιτέρω πληροφορίες στα τηλέφωνα: …

  Για τη Δ.Ε.
  Ο πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

  Απάντηση
  Συμμετέχων
  Ημ. εγγραφής:
  05/09/2007
  Αρ. μηνυμάτων:
  60
  KOSTAS_E.P στις #287996

  καλησπερα…………….τι να χει γινει αραγε με εκεινες τις προσφυγες στο ΣΤΕ??????????????!!!!!!!!!

  εχουμε μαθει κατι? :) :lol: ;)

  Απάντηση
  Συμμετέχων
  Ημ. εγγραφής:
  05/09/2007
  Αρ. μηνυμάτων:
  60
  KOSTAS_E.P στις #287774

  παντος οι κατοικοι που παραπονιωντουσαν για το κυνηγι και ηταν υπερ στο να απαγωρευτει τωρα τραβανε τα μπουτια τους

  τα σπιτια τους ενταχθικαν στν ζωνη Α και δεν εχουν ουτε δικαιομα μεταπωλησης :lol: ;) :P :D :P :lol: …………
  καλα να παθουν αφου τους ετρωγε ο κ…λ…ς τους…… :)

  Απάντηση
  Συμμετέχων
  Ημ. εγγραφής:
  10/02/2011
  Αρ. μηνυμάτων:
  252
  panos vouno στις #287768

  παντος οι κατοικοι που παραπονιωντουσαν για το κυνηγι και ηταν υπερ στο να απαγωρευτει τωρα τραβανε τα μπουτια τους

  τα σπιτια τους ενταχθικαν στν ζωνη Α και δεν εχουν ουτε δικαιομα μεταπωλησης :lol: ;) :P :D :P :lol: …………
  καλα να παθουν αφου τους ετρωγε ο κ…λ…ς τους…… :)

  αυτο να τους γινει μαθιμα στους μαλακες και για της υπολιπες περιοχες της ελλαδας!

  Απάντηση
  Συμμετέχων
  Ημ. εγγραφής:
  21/01/2011
  Αρ. μηνυμάτων:
  946
  faraos D στις #179151

  Οι Οικολόγοι Πράσινοι για το αυθαίρετο νεκροταφείο στον Υμηττό

  Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 14 Αυγούστου 2011, 18:45

  Σχολιάζοντας, εκ μέρους της Εκτελεστικής Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων, την αυθαίρετη κατάληψη περιοχής στην πρώτη ζώνη προστασίας του Υμηττού, με σκοπό τη δημιουργία νεκροταφείου, η εκπρόσωπος τύπου, Ελεάννα Ιωαννίδου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

  «Στην Γλυφάδα καταλύθηκε το Κράτος. Ο Δήμαρχος και ο Μητροπολίτης, αντί για δημόσιοι λειτουργοί, συμπεριφέρθηκαν ως κοινοί καταπατητές και ως τέτοιοι πρέπει να τιμωρηθούν. Η καταπάτηση προστατευόμενης αναδασωτέας περιοχής στην πυρίκαυστη ζώνη του Υμηττού όχι μόνο δεν δικαιολογείται από καμία κοινωνική ανάγκη, αλλά αποτελεί προσβολή στη μνήμη των νεκρών που χρησιμοποιήθηκαν, για τη δημιουργία τετελεσμένων και την εξυπηρέτηση οργανωμένων συμφερόντων.

  Αφού, όμως, επ' ευκαιρίας της αυτοδικίας αυτής, η Πολιτεία αποφάσισε να εξετάσει τη χωροθέτηση νεκροταφείων, υπενθυμίζουμε πως στη χώρας μας πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει αποτεφρωτήριο νεκρών, γεγονός που αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας και θα μπορούσε να απορροφήσει μέρος του προβλήματος έλλειψης χώρων ταφής».

  Mαλλον οι νομοι ισχυουν μονο για τους μαλακες.

  Απάντηση
  Συμμετέχων
  Ημ. εγγραφής:
  29/12/2006
  Αρ. μηνυμάτων:
  61
  vdimop στις #180239

  Καλημέρα,

  Ξέρετε που μπορούμε να βρούμε τον χάρτη με τις περιοχές του Υμηττού που απαγορεύθηκαν; Ρωτάω γιατί το όρος Υμηττός είναι τεράστιο και θέλω να δω ακριβώς τα όρια.
  Με ενδιαφέρει γιατί πάω για ορτύκια στην βάρη (είναι Υμηττός) και για απογευματινό τσίχλας στην Παιανία (είναι Υμηττός).

  Ευχαριστώ πολύ

  Απάντηση
  Συμμετέχων
  Ημ. εγγραφής:
  10/08/2006
  Αρ. μηνυμάτων:
  115
  ΚΕΣΝ στις #284677

  Καλημέρα,

  Ξέρετε που μπορούμε να βρούμε τον χάρτη με τις περιοχές του Υμηττού που απαγορεύθηκαν; Ρωτάω γιατί το όρος Υμηττός είναι τεράστιο και θέλω να δω ακριβώς τα όρια.
  Με ενδιαφέρει γιατί πάω για ορτύκια στην βάρη (είναι Υμηττός) και για απογευματινό τσίχλας στην Παιανία (είναι Υμηττός).

  Ευχαριστώ πολύ

  Φίλε μου και οι δύο περιοχές που αναφέρεις περιλαμβάνονται στο Π.Δ. του Υμηττού κατ' επέκταση απαγορεύονται στο κυνήγι….για περισσότερες λεπτομέρειες δες αυτό:
  http://www.dkose.gr/nomothesia/20110400187.pdf
  όπου στο τέλος έχει συνημμένους χάρτες, καθώς και στο διαύγεια την απόφαση ΑΔΑ: 4ΑΜΞΟΡ1Κ-Ψ3Ω του Δασαρχείου Πεντέλης όπου στο Β.1.η. αναφέρει ότι απαγορεύεται το κυνήγι στις περιοχές που αναφέρονται στο Π.Δ. 187/16-6-2011, τ.Δ΄ «περι καθορισμού μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού, κ.ά.»

  Ελπίζω να σε βοήθησα

  Απάντηση
  Συμμετέχων
  Ημ. εγγραφής:
  23/04/2010
  Αρ. μηνυμάτων:
  1724
  kapnas 125+25 στις #180292

  .

  Απάντηση
  Ανενεργός
  Ημ. εγγραφής:
  01/01/1970
  Αρ. μηνυμάτων:
  246
  Ανώνυμος στις #180299

  http://www.facebook.com/group.php?gid=2018…8316&v=wall γινετε ολοι μελη

  Απάντηση
  Συμμετέχων
  Ημ. εγγραφής:
  20/09/2008
  Αρ. μηνυμάτων:
  943
  Cynergy στις #284559

  [url=”http://www.facebook.com/group.php?gid=201865398316&v=wall”]http://www.facebook.com/group.php?gid=2018…8316&v=wall[/url] γινετε ολοι μελη

  Μόλις έγινα φίλε …..

  Απάντηση
  Συμμετέχων
  Ημ. εγγραφής:
  29/12/2006
  Αρ. μηνυμάτων:
  61
  vdimop στις #283874

  [size=2]Για την βάρη δεν ξέρω αλλά για Παιανία το ξεχνάς για φέτος και βλέπουμε [/size]

  Βάση του χάρτη που βρήκα στο ΦΕΚ κατάλαβα ότι τελικά την Βάρη θα ξεχάσουμε και όχι την Παιανία. Αν κατάλαβα καλά ο χάρτης έχει όριο την Λ. Βάρης Κορωπίου, ότι είναι πάνω από την λεωφόρο απαγορεύεται και ότι είναι κάτω είναι οκ. Άρα εμείς που πηγαίναμε στην Ευελπίδων το ξεχνάμε.
  Τώρα για την Παιανία αν και πάλι κατάλαβα σωστά τα όρια είναι ο δρόμος που περνάει: έξω από το νεκροταφείο της Παιανίας, το νέο κλειστό, τα σκουπίδια, τα γήπεδα του 5 Χ 5 και καταλήγει στο Κορωπί. Ότι είναι πάνω από εκεί και προς τον Υμηττό απαγορεύτηκε και ότι κάτω κυνηγάς κανονικά.

  Αν δεν έχω καταλάβει σωστά και κάνω κάπου λάθος μπορεί κάποιος να διορθώσει.

  Ευχαριστώ πολύ

  Απάντηση
  Συμμετέχων
  Ημ. εγγραφής:
  23/04/2010
  Αρ. μηνυμάτων:
  1724
  kapnas 125+25 στις #180581

  .

  Απάντηση
  Συμμετέχων
  Ημ. εγγραφής:
  29/12/2006
  Αρ. μηνυμάτων:
  61
  vdimop στις #283371

  [size=2]Αυτό που ειδες είναι η Β ζώνη επάνω και δεξιά είναι Α ζώνη … χονδρικα από τον σταυρο της αγ παρασκευής και ότι είναι δεξιά της Λ Λαυρίου είναι απαγορευμένο και χωρισμένο σε ζώνες … κοινός όλο το βουνο απαγορεύετε
  [/size]

  http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/up…/imitos2010.jpg

  Βάση του παραπάνω χάρτη και του χάρτη της περιοχής στο google earth το απαγορευμένο είναι: για την Παιανία, η συνέχεια της οδού Αναπαύσεως (μπροστά από το νεκροταφείο) στην Παιανία και συνεχίζει μέχρι το Κορωπί. Ότι είναι Αριστερά και προς τον Κάμπο επιτρέπεται και ότι είναι δεξιά και προς το βουνό απαγορεύεται.

  Απάντηση
  Συμμετέχων
  Ημ. εγγραφής:
  23/04/2010
  Αρ. μηνυμάτων:
  1724
  kapnas 125+25 στις #180769

  .

  Απάντηση
Επισκόπηση 15 δημοσιεύσεων - 76 έως 90 (από 108 συνολικά)
Απευθείας μετάβαση στη σελίδα:
Απάντηση στο: ΥΜΗΤΤΟΣ….ΤΕΛΟΣ
Οι πληροφορίες σας:

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων