Εγκρίθηκε η έκθεση εμπλουτισμού βιοτόπων Λέσβου

0

chukarΜε απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου θεωρήθηκε και εγκρίθηκε μελέτη «Έκθεση των Κυνηγετικών Συλλόγων: Καλλονής,
Μυτιλήνης, Πλωμαρίου & Αγιάσου στα πλαίσια εμπλουτισμού βιοτόπων με θηραματικά είδη».

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:

Α. Θεωρούμε σύμφωνα με την Δ.Υ./26-08-2014 Έκθεση Επαλήθευσης της Δ/νσης Δασών Ν. Λέσβου και εγκρίνουμε τον εμπλουτισμό βιοτόπων με απελευθέρωση 900 ατόμων Νησιωτικής Πέρδικας (Alectoris chukar, υποείδος cypriotes) από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους Καλλονής, Μυτιλήνης, Πλωμαρίου & Αγιάσου όπως προτείνεται από την (8) σχετική έκθεση εμπλουτισμού βιοτόπων, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας μας.
Β. Για την υλοποίηση των παραπάνω, απαιτείται η προμήθεια 900 ατόμων Νησιωτικής Πέρδικας (Alectoris chukar, υποείδος cypriotes) από το εκτροφείο της Β΄ ΚΟΑ (Μονή Λειμώνος-Καλλονή, Λέσβου).
Η προμήθεια των ατόμων θα γίνει με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
1. Να έχει εξασφαλιστεί ο υγειονομικός και γενετικός έλεγχος των ατόμων της Νησιωτικής Πέρδικας που πρόκειται να απελευθερωθούν, όπως προβλέπεται από το Γ΄ κεφάλαιο (υγειονομικός και
γενετικός έλεγχος ) της (7) σχετικής εγκυκλίου του Υπ. Α.Α.& Τ.
2. Να έχει εξασφαλιστεί η ορθή διακίνηση των θηραμάτων από τα εκτροφεία όπως προβλέπεται από το Δ΄ κεφάλαιο (διακίνηση θηραμάτων) της ίδιας εγκυκλίου.
3. Να έχει συνταχτεί πρωτόκολλο απελευθέρωσης των ατόμων πέρδικας ανά προτεινόμενη θέση, όπως προβλέπεται από το Ε΄ κεφάλαιο (απελευθέρωση) της ίδιας εγκυκλίου.
Γ. Οι δαπάνες υλοποίησης του σχεδίου εμπλουτισμού βιοτόπων που εγκρίνεται με την παρούσα μας θα βαρύνουν τις φιλοθηραματικές δαπάνες του Κυνηγετικών Συλλόγων Καλλονής, Μυτιλήνης, Πλωμαρίου & Αγιάσου.
Δ. Η Δ/νση Δασών Ν. Λέσβου με την ολοκλήρωση του σχεδίου απελευθέρωσης παρακαλείται για την πλήρη αναφορά της (με τα απαιτούμενα αποδεικτικά) τόσο σε μας όσο και στη Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών & Θήρας της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Ο
Γενικός Διευθυντής Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων
Δρ. Νίκος Α. Θεοδωρίδης
Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων